ALGEMENE VOORWAARDEN mHealth 24/7 BV VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van mHealth 24/7 BV en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen mHealth 24/7 BV en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij mHealth 24/7 BV zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien mHealth 24/7 BV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat mHealth 24/7 BV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. mHealth 24/7 BV is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als mHealth 24/7 BV gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden mHealth 24/7 BV niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. mHealth 24/7 BV kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

Artikel 3. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de mHealth 24/7 BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de mHealth 24/7 BV is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de mHealth 24/7 BV passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de mHealth 24/7 BV daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De mHealth 24/7 BV kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de mHealth 24/7 BV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De mHealth 24/7 BV zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 4. Herroepingsrecht

 1. Bij levering van diensten heeft de consument proefperiode van een maand. Deze periode wordt gezien als periode waarin van het wettelijk herroepingsrecht kan worden gebruikgemaakt en de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de mHealth 24/7 BV bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 5. De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de mHealth 24/7 BV producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de mHealth 24/7 BV geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de mHealth 24/7 BV dit bedongen heeft en:
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de mHealth 24/7 BV niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 6. Conformiteit en Garantie

 1. mHealth 24/7 BV staat ervoor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de mHealth 24/7 BV, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de mHealth 24/7 BV kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken dienen binnen 4 weken na levering aan de mHealth 24/7 bv schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 7. Eigendom en Gebruik van Content

 1. Alle auteursrechten, handelsmerken, ontwerprechten, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten (geregistreerde en ongeregistreerde) binnen en op de Diensten zijn eigendom van mHealth 24/7 BV.
 2. De consument erkent en stemt ermee in dat de Diensten, alle software die nodig is voor het gebruik van de Diensten vertrouwelijke informatie bevatten die beschermd wordt door geldende wetgeving voor intellectuele eigendomsrechten en andere wetten.
 3. mHealth 24/7 BV verleent de consument een beperkt, herroepbaar, persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht op en licentie voor de toegang tot en het gebruik van de Diensten, op voorwaarde dat de consument deze niet kopieert, aanpast, gebruikt voor het maken van afgeleide producten, onderwerpt aan reverse engineering, verkoopt, toewijst, in licentie geeft, een zekerheidsbelang daarop verstrekt.
 4. Wanneer de consument informatie in de content plaatst, blijft deze content zijn eigendom – de consument geeft mHealth 24/7 BV echter wel toestemming om deze content op bepaalde manieren in de context van onze Diensten te gebruiken en om deze anoniem aan anderen beschikbaar te stellen.
 5. Als de consument zijn account opzegt, kan mHealth 24/7 BV de gegevens nog voor een redelijke periode bewaren voor onderzoeksdoeleinden, of op een andere, wettelijk toegestane manier.
 6. mHealth 24/7 BV verleent de consument een beperkte, persoonsgebonden, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie voor het gebruik van de applicaties van mHealth 24/7 BV die op een rechtmatige plek gedownload zijn.

Artikel 8. Levering en uitvoering

 1. mHealth 24/7 BV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 9. Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 3. Een overeenkomst met beperkte duur en ter kennismaking wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 10. Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de mHealth 24/7 BV te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de mHealth 24/7 BV behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. mHealth 24/7 BV verstrekt nadrukkelijk geen medische gegevens of adviezen.
 2. Indien mHealth 24/7 BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. mHealth 24/7 BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat mHealth 24/7 BV is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
 4. mHealth 24/7 BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 1. mHealth 24/7 BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 2. Indien mHealth 24/7 BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van mHealth 24/7 BV beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van mHealth 24/7 BV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van mHealth 24/7 BV of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 5. mHealth 24/7 is nooit aansprakelijk voor gebruik van de dienstverlening (de applicatie) door een ander dan degene die de applicatie zelf én voor eigen gebruik heeft gedownload.

Artikel 12. Vrijwaring

 1. De consument vrijwaart mHealth 24/7 BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan mHealth 24/7 BV toerekenbaar is.
 2. Indien mHealth 24/7 BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Consument gehouden mHealth 24/7 BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Consument in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is mHealth 24/7 BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van mHealth 24/7 BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Consument.

Artikel 13. Klachtenregeling

 1. De mHealth 24/7 BV beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de mHealth 24/7 BV, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de mHealth 24/7 BV ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de mHealth 24/7 BV binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de mHealth 24/7 BV niet op, tenzij de mHealth 24/7 BV schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de mHealth 24/7 BV, zal de mHealth 24/7 BV naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14. Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de mHealth 24/7 BV en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 15. Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.